Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem
 
 

 

 
 
           
  
 
 

 
  
  


  



  
   
 
 

KursZR.C

 
Zapraszamy:
- jedyny w Polsce autorski Kurs
- nowe udoskonalone Edycje
- piąty rok pracy Zespołu
- ośmiu Trenerów i Ekspertów
- profesjonalne szkolenia z zarządzania ryzykiem

Członkowie Zespołu przeszkolili dotychczas:
 - ponad stu uczestników 
 - blisko dziewiędziesięciu certyfikowanych menedżerów ryzyka

Jeśli jesteś:
 - menedżerem ryzyka
 - członkiem kadry kierowniczej
 - brokerem
 - specjalistą ds. ubezpieczeń
 - audytorem wewnętrznym
 - specjalistą ds. finansów
 - specjalistą ds. controllingu
 - konsultantem 

 

 Organizator:     jacekjamroz.eu

DNV

Willis

Skills

DC

jacekjamroz.eu

 
 
Niniejsza strona dokumentuje współpracę w latach 2009 - 2014 grona niezwykłych ludzi, których misją było krzewienie w Polsce praktyk biznesowych z zakresu zarządzania ryzkiem.

Aktualnie projekt jest zawieszony a wygląd tej strony powyżej i poniżej jest zachowany tak jak wyglądał w końcowej fazie projektu. Jeśli ktokolwiek cokolwiek chciałby wnieść lub czerpać z naszego wspólnego dzieła – zapraszamy do kontaktu.





Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem
KursZR.C


Zapraszamy do uczestnictwa w Kolejnych Edycjach Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem, dotychczas odbywały się po Edycje 2-4 rocznie. Kurs jest prowadzony przez doświadczony Zespół Kursu złożony z Trenerów i Ekspertów zarządzania ryzykiem, w tym Certyfikowanych Menedżerów Ryzyka. Członkowie naszego Zespołu w ostatnich pieciu latach wspólnie przeszkolili ponad 100 uczestników według wysoko ocenianego programu oraz sprawdzonej formuły.


Cel Kursu

Celem Kursu jest wskazanie uczestnikom różnorodnych praktyk stosowanych w zarządzaniu ryzykiem gospodarczym. Program Kursu opiera się przede wszystkim na autorskich doświadczeniach praktyków zarządzania ryzykiem. Podstawą programu Kursu jest głównie Enterprise Risk Management zaprezentowany na kilku płaszczyznach, wzbogacony o BCM oraz o aspekty interpersonalne, ubezpieczeniowe i inne specjalistyczne inspiracje z tej dziedziny zarządzania.

Kurs koncentruje się przede wszystkim na metodach jakościowych i najlepszych praktykach decyzyjnych w obszarze zarzadzania ryzykiem. Natomiast znaczenie i zastosowanie narzędzi matematycznych oraz odniesienie jest do ryzyk finansowych są sygnalizowane na Kursie jako elementy uzupełniające.

Kurs jest dedykowany dla obecnych i przyszłych menedżerów ryzyka, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje. Udział w Kursie chwalą sobie również przedstawiciele kadry kierowniczej, brokerzy i inni specjaliści z branży ubezpieczeniowej, specjaliści od infrastruktury krytycznej, audytorzy wewnętrzni, konsultanci, controllerzy, księgowi i finansiści.



Organizacja Kursu

Planowane są jedna do trzech Edycji Kursu rocznie, każda Edycja składa się z sześciu dwudniowych Modułów. Każda Edycja Kursu jest przewidziana dla nominalnie 14 uczestników. Moduły Kursu odbywają się w dni powszednie w Warszawie lub innych miastach w Polsce.

Absolwenci Kursu otrzymają Certyfikat Menedżera Ryzyka notyfikowanego przez Partnerów Kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest aktywna obecność na wszystkich Modułach, zdanie testu oraz dokonanie prezentacji.  Certyfikat zaświadcza o zapoznaniu się przez uczestnika z aktualnymi praktykami biznesowymi z obszarów zarzadzania ryzykiem.

Kurs jest prowadzony przeplotem różnych technik pracy z grupą, których struktura i intensywność jest zależna od każdego Trenera.  Podstawowe techniki to wykład interaktywny, praca w grupach na przykładach biznesowych, warsztat, analiza przypadku, moderowane dyskusje, analiza modelu procesu, integracje, sesje informacji zwrotnej.


Kurs to nie tylko Edycje, w ramach projektu Kursu realizowana jest też inicjatywa 
Spotkania Praktyków umożliwiająca dalszą wymianę praktyk biznesowych.


Historia Kursu

Edycja E10 - Warszawa - zakończona

Moduł I         Zarządzanie ryzykiem w działaniach biznesowych

                        10-11.09.2013
Moduł II         Korporacyjne zarządzanie ryzykiem
                        19-20.09.2013
Moduł III        Menedżer ryzyka w zespole
                       07-08.10.2013
Moduł IV       Transfer ubezpieczeniowy ryzyka oraz Zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych
                        22-23.10.2013
Moduł V         Zarządzanie ciągłością działania
                        06-07.11.2013
Moduł VI        Inspiracje w zarządzaniu ryzykiem
                        02-03.12.2013


Edycja
E9 - Warszawa - zakończona

Moduł I         Zarządzanie ryzykiem w działaniach biznesowych

                        05-06.03.2013
Moduł II         Korporacyjne zarządzanie ryzykiem
                        20-21.03.2013
Moduł V         Zarządzanie ciągłością działania
                        08-09.04.2013
Moduł IV       Transfer ubezpieczeniowy ryzyka oraz Zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych
                        23-24.04.2013
Moduł III        Menedżer ryzyka w zespole
                       20-21.05.2013
Moduł VI        Inspiracje w zarządzaniu ryzykiem
                        17-18.06.2013



W latach 2009-2012 Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem POLRISK był prowadzony przez Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, odbyło się 8 Edycji kursu, blisko 80 absolwentów otrzymało Certyfikat Menedżera Ryzyka POLRISK. Kurs został nominowany do: NINTH ANNUAL STRATEGICRISK AWARDS - 2012 Finalists w kategorii: Best Risk Training Programme Strategic Risk 2012 Awards. W grudniu 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia POLRISK zakończył działalność kursu POLRISK.

Z początkiem 2013 roku członkowie zespołu kursu powołali Certyfikowany Kursu Zarządzania Ryzykiem KursZR.C, który formalnie nie stanowi ciągłości kursu POLRISK. Jednakże w dominującym stopniu został zachowany skład zespołu kursu oraz została zachowana i rozwinięta zawartość merytoryczna kursu.





Trenerzy





Renata Davidson
Konsultant i trener, menedżer
 
Prezes Davidson Consulting, ekspert w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM), zajmuje się tą tematyką od roku 1998. Wcześniej kierowała projektami outsourcingowymi m.in. dla branży telekomunikacyjnej.
 
Kierownik projektów budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy Ministerstwie Infrastruktury.
 
Studiowała w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja - psychologia społeczna. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. W 2008 roku pomyślnie zdała egzamin na Master Business Continuity Planner - najwyższy poziom certyfikacji DRII.
 
Autorka i współautorka szkoleń z zakresu BCM dla różnych sektorów gospodarki. Jest też autorką publikacji w tej dziedzinie.





Agata Maroń
Trener i menedżer
 
Od ponad 6 lat trener rozwoju osobistego w biznesie a od 3 lat także business oraz life coach. Koncentruje się na projektach szkoleniowo-doradczych z zakresu wspierania rozwoju  pracowników, wdrażania innowacyjnych podejść motywacyjnych, implementowania modelu coachingowego w organizacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego w biznesie dla kadry średniego oraz wyższego szczebla. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej komunikacji, sztuki perswazji, wywierania wpływu, zarządzania sobą w zmianie, kreatywności . Projektuje i prowadzi także warsztaty motywacyjno-inspiracyjne.

Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych, kierunek Pedagogika na UKSW, ukończyła także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Kompetencjami Pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, certyfikowany Coach International Coaching Community (ICC), absolwentka Akademii Dyplomatycznej przy MSZ w Warszawie

Współpracuje z warszawską uczelnia wyższą Collegium Civitas jako wykładowca. Przez ponad 4 lata organizator i dyrektorem jednego z największych w Polsce festiwali tanecznych muzyki latino. Organizator dla Urzędu Miasta Warszawy imprezy kulturalnych. Członek zespołu projektu rozwoju agencji marketingu mobilnego Ibluemobile.





Tomasz Gasiński
Konsultant i audytor, menedżer

Ekspert w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Zrównoważonego Rozwoju, Project Portfolio Manager & Enterprise Risk at LOTOS Petrobaltic Capital Group. Wcześniej pracował w DNV przez 8 lat, w tym przez  2 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. – rozwijając działalność certyfikacyjną DNV w Polsce oraz był odpowiedzialny w strukturach globalnych DNV za rozwój produktów certyfikacyjnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Propaguje koncepcję zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem w podejściu systemowym. Posiada bogate praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, zarządzania procesami oraz efektywności środowiskowej, zrównoważonego rozwoju. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczo-wdrożeniowych głównie dla branż energetycznej i petrochemicznej oraz telekomunikacyjnej.

Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej a także specjalizację z zakresu Ochrony Środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Absolwent Executive MBA prowadzonego przez GFKM i ERASMUS University Rotterdam.

Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL oraz Komitetu Technicznego przy PKN d.s. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu d.s. opracowania normy ISO 26000, współorganizator Pomorskiego „Sustainable Round Table”.. Autor opracowań: „Zrównoważony Biznes”, „Zarządzanie Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju”





Piotr Hans
Wykładowca i audytor

Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL (produkcja/chemia). Wykładowca i członek Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton Frąckowiak, początkowo w Departamencie Audytu, następnie w Departamencie Doradztwa Gospodarczego.  

Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz doradztwie w sprawach spornych i w transakcjach kapitałowych.

Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz Studium podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada tytuły Biegłego Rewidenta, Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych, Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK





Jacek Jamroż
Trener i konsultant, menedżer

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako menedżer w przedsiębiorstwach: budowlanym oraz w przemysłowym. Był dyrektorem finansowym, członkiem zarządu, osiągnął znaczące wyniki w zakresie kształtowania źródeł finansowania oraz koordynowania projektów zmian w organizacji i jej wizerunku.

Specjalizuje się w rozwoju metod jakościowych zarządzania ryzykiem, w obszarze wsparcia menedżera projektu i procesu biznesowego. Praktyk wdrożeń procesu zarządzania ryzykiem oraz kształtowania funkcji menedżera ryzyka w branżach: budowlanej i energetycznej. Prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi doradcze z obszarów zarządzania finansami i ryzykiem w ramach programów Controllingu i Project Management.

Ukończył studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim pogłębione dalszymi studiami i szkoleniami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu; między innymi w Szkole Głównej Handlowej i na Politechnice Gdańskiej.

Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. Międzynarodowy Asesor Project Excellence Award. Menedżer projektów. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK.





Rafał Kmiecik
Audytor, konsultant i trener.

Menedżer odpowiedzialny za sektor energetyczny w DNV Business Assurance.
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Absolwent podyplomowego studium dla audytorów wiodących DNV z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

Doświadczony konsultant i audytor wiodący systemów zarządzania jakością, risk manager. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w zakresie TQM (Japonia) w zakresie Problem Solving Method, audytor wiodący systemów zarządzania jakością oraz standardów pokrewnych – m in. branża wyrobów medycznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ceramiki, przetwórstwo, obróbka metali i wyrobów metalowych, przetwórstwo żywności. Posiadane doświadczenia audytowe i szkoleniowe obejmują ponadto projekty realizowane w placówkach służby zdrowia oraz administracji publicznej i samorządowej.

Wykładowca szkoleń z zakresu audytowania systemów zarządzania i doskonalenia procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem, technicznym, operacyjnym i strategicznym.

Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK





Jacek Konopka
Broker, trener, menedżer

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń w Willlis Polska S.A., odpowiedzialny za segment klientów krajowych. Od 17 lat uczestnik rynku ubezpieczeniowego. Wcześniej doświadczenie w szacowaniu ryzyka zdobywał jako underwriter i menedżer w firmie ubezpieczeniowej.

Kierował pracami zespołów opracowujących i wdrażających kompleksowe programy ubezpieczeniowe w firmach m.in. branży : telekomunikacyjnej, spożywczej, chemicznej, lotniczej i transportowej. Specjalizuje się w problematyce grupy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniach przerw w działalności. Posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu programów ubezpieczeniowych oraz negocjowaniu warunków transferu ryzyka. Nadzorował proces likwidacji szkód ubezpieczanych podmiotów.

Absolwent Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Ukończył Podyplomowe Studia Ubezpieczeniowe w Akademii Finansów w Warszawie oraz Podyplomowe Studia z Wyceny Nieruchomości na Politechnice w Warszawie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu – Grupa Trop. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych





Wojciech Machowiak
Wykładowca akademicki, menedżer
 
Ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w praktyce gospodarczej. Organizował i przez kilka początkowych lat zarządzał pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem kurierskim. Był również dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału jednego z większych europejskich producentów urządzeń grzewczych.
 
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw oraz problematyką sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie.
 
Absolwent Politechniki Poznańskiej z 1972, Pracę doktorską obronił w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie w 1978. Starszy wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną z zakresu ryzyka w działalności gospodarczej. Autor wielu publikacji w tej dziedzinie w formie rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Członek Międzynarodowej Sieci Badawczej Zarządzania Ryzykiem w Łańcuchach Dostaw (ISCRIM) oraz Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK.




Program


MODUŁ I
Zarządzanie ryzykiem w działaniach biznesowych
Jak wspierać menedżera w projekcie i procesie biznesowym?

Jacek Jamroż

Ryzyko w działaniach biznesowych

 • Metody jakościowe zarządzania ryzykiem
 • Postrzeganie ryzyka w projektach i procesach biznesowych
 • Pojęcie i cel w praktyce zarządzania ryzykiem
 • Potoczne i biznesowe podejście do ryzyka
Proces zarządzania ryzykiem
 • Fazy zarządzania projektem i procesem biznesowym
 • Komponenty zarządzania ryzykiem
 • Kategorie ryzyka w metodologii i biznesie
 • Plan zarządzania ryzykiem - organizowanie procesu
Identyfikacja ryzyka
 • Reguły i pułapki identyfikacji
 • Szukanie ryzyk w przeszłości i przyszłości
 • Burza mózgów i praca zespołowa, dobór zespołu
 • Listy kontrolne, metody audytowe i bazy ryzyk
Analiza ryzyka
 • Metody wartościowania ryzyk w zespole
 • Klasyfikacja prawdopodobieństwa i skutków
 • Wizualizacje ryzyk, jakościowa macierz ryzyka
 • Wartość ważona
Reakcja na ryzyko
 • Zasady planowania reakcji na ryzyko
 • Prewencja: redukcja i unikanie przyczyn
 • Plan B: redukcja i unikanie skutków
 • Czarny scenariusz: transfery ryzyka, retencja bierna i czynna
Zarządzanie kontraktem
 • Zarządzanie kontraktem a Claim Management.
 • Istota przewagi relacji gospodarczej nad stanem prawnym
 • Przykłady skutecznego „claimu” z branży: budowlanej, informatycznej oraz z bankowości
 • Menedżer ryzyka a aspekty prawne w prowadzonej działalności
Dobre praktyki zarządzania ryzykiem
 • Narzędzia specjalistyczne: Diagram Ishikawy, Metody Delfickie
 • Administrowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Przykład procedury zarządzania ryzykiem z projekcie i procesie biznesowym
 • Indywidualne rozwiązania stosowane we wdrożeniach procesu zarządzania ryzykiem



MODUŁ II
Korporacyjne zarządzanie ryzykiem
Jak zaprojektować i wdrożyć zintegrowany system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Tomasz Gasiński, Rafał Kmiecik

ERM w organizacji

 • Struktura i proces zarządzania ryzykiem (ISO 31000, COSO II)
 • Uczestnicy systemu ERM: Zarząd, Rada Nadzorcza, Właściciele Ryzyka, Komitet Ryzyka 
 • Zarządzanie ryzykiem w Organizacji / w Grupie Kapitałowej
 • Kaskadowanie celów jako krytyczny element systemu zarządzania ryzykiem
 • Definiowanie apetytu na ryzyko – matryca ryzyka w skutkach finansowych i pozafinansowych
 • ERM jako projekt – typowe etapy i harmonogram projektu wdrożeniowego
Zintegrowany system ERM
 • Sposoby integracji ryzyk w organizacji
 • Monitorowanie i raportowanie ryzyk
 • Integracja zarządzania ryzykiem z kluczowymi procesami
Zakorzeniony ERM
 • Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju – CSR / Sustainability
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu ryzykiem (Risk Culture & Failure Culture)
 • Ocena poziomu zarządzania ryzykiem oraz skuteczności istniejących kontroli
 • Ocena dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem - ERM Maturity Model
 • Standardy zarządzania wybranymi obszarami ryzyka:
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  ISO 27001, ISO 22301, SA 8000, ISO 26000
 • Specjalistyczne elementy ERM
Definiowanie KRI
 • Agregacja ryzyka i mapy ryzyka
 • Scenariusze ryzyka – Metodologia BOW-TIE
 • Odpowiedź na ryzyko – przygotowanie i prezentacja planów ograniczania ryzyka



MODUŁ III
Menedżer ryzyka w zespole
Jak skutecznie wpływać na członków zespołu i innych menedżerów?

Agata Maroń

Komunikacja jako narzędzie menedżera ryzyka do osiągania celu zespołu

 • Zaawansowana komunikacja perswazyjna
 • Sztuka ramowania oraz pacingu w czasie rozmowy,
 • Nadawanie kierunku oraz prowadzenie w rozmowie (leading)
 • Poziomy ram w komunikacji, przeramowanie komunikatów,
 • Świadome i nieświadome założenia w języku i co z tego wynika.

Bariery w komunikacji zespołowej

 • Zasady udzielania prawidłowej informacji zwrotnej,
 • Błędy emocji i oceny w komunikacji menedżerskiej,
 • Informacja zwrotna oparta na faktach i porozumieniu,
 • Porozumienie bez przemocy w praktyce czyli język żyrafy i szakala.

Myślenie pytaniami

 • Wpływ na członków  zespołu poprzez  inspirowanie i przekonywanie,
 • Nauka zadawania właściwych pytań  w sytuacji zmiany.
 • Pytania otwarte, mocne, perswazyjne, o sprzeczności,
 • Nowe perspektywy, pytania dające dodatkowe wglądy.


Efektywne prowadzenie rozmów

 • Rozmowa w oparciu o fakty i obserwacje,
 • Model coachingowy,
 • Emocje, czyli zły doradca - jak komunikować się w sytuacjach trudnych,
 • Obrona inicjatywy przed gremium decyzyjnym
 • Postawy asertywne w komunikacji.

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Rola lidera w zespole- lider formalny i nieformalny
 • Walka, współpraca, czy mediacja- trzy podejścia i ich analiza,
 • Rola relacji w zespole w sytuacji konfliktu- interesariusze, koalicjanci
 • Rozwiązywanie konfliktu za pomocą mediacji- metoda trzeciej strony
 • Zespół w opałach, czyli obrona przed atakami ze strony współpracowników.


Grupowe podejmowanie decyzji

 • Etapy procesu podejmowania decyzji,
 • Zjawiska i reguły charakteryzujące decyzje grupowe,
 • Organizacja grupowego podejmowania decyzji,
 • Metody generowania pomysłów- 635, karuzela myśli, skrzynka morfologiczna,
 • Samoocena pracy grupy,
 • Totem grupowy jako retest integracji w grupie.


MODUŁ IVw (I dzień)
Transfer ubezpieczeniowy ryzyka

Jak korzystać narzędzi ubezpieczeniowych w systemie ERM .

Jacek Konopka

Menedżer ryzyka a transfer ubezpieczeniowy

 • Korzyści z systemu ERM dla polityki ubezpieczeniowej
 • Menedżer ryzyka jako menedżer ubezpieczeń
 • Menedżer ryzyka współpracujący z menedżerem ubezpieczeń
Broker partnerem menedżera ryzyka
 • Oczekiwania menedżera ryzyka w stosunku do brokera
 • Wartość dodana oferowana przez brokera
 • Kompetencje brokera ubezpieczeniowego
Funkcjonowanie brokera na rynku
 • Formalno-prawne aspekty działalności brokerskiej
 • Praktyczne funkcjonowania brokera na rynku ubezpieczeniowym
 • Modele serwisu brokerskiego
 • Zakres odpowiedzialności brokera – teoria i przykłady
Ubezpieczenia - świadomy transfer ryzyka
 • Spojrzenie na transfer ryzyka z perspektywy menedżera ryzyka
 • Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych i przerw w działalności
 • Adekwatność kosztu transferu ryzyka do faktycznej ekspozycji na ryzyko
 • Jak się zabezpieczyć od potencjalnych roszczeń kontrahentów i osób trzecich?
 • Ryzyka „nieubezpieczalne”
Kształtowanie zakresu transferu ryzyka z zakresu OC
 • Jak się zabezpieczyć od potencjalnych roszczeń kontrahentów i osób trzecich?
 • System klauzul zakresowych
 • Trigger – zakres czasowy ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia – szacowanie wysokości potencjalnych roszczeń


MODUŁ IVf
(II dzień)
Zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych
Dlaczego pracownicy okradają pracodawców i jak można z tym walczyć?

Piotr Hans

Przyczyny występowania nadużyć

 • Niejednoznaczna definicja nadużycia
 • Kryzys, globalizacja i postępująca informatyzacja jako źródła problemów
 • Słabość polskiego prawa a kwestia nadużyć
 • Przyczyny w skali mikro czyli trójkąt nadużyć
Profil typowego sprawcy i jego ofiary
 • Dlaczego nie warto kontrolować praktykantów?
 • Jak wykrywane są nadużycia (i dlaczego nie robią tego biegli rewidenci)?
 • Jakie branże i obszary firmy są (nie)bezpieczne?
 • Kryzys wieku średniego a nadużycia
Sposoby dokonywania nadużyć
 • Sprzeniewierzenia, czyli od kradzieży po martwe dusze
 • Przysługi i koperty czyli różne oblicza korupcji
 • Fikcyjne przychody i inne sposoby fałszowania sprawozdań finansowych
 • Czerwone flagi, czyli jak rozpoznawać symptomy nadużyć
Dostępne narzędzia zapobiegania i wykrywania nadużyć
 • Znaczenie właściwej kultury organizacyjnej
 • Mniej lub bardziej kreatywne metody analizy ryzyka
 • Whistleblowing vs donosicielstwo
 • Podstawowe zasady prowadzenia dochodzeń


Moduł V
Zarządzanie ciągłością działania

Jakie środki kontroli zastosować dla ryzyk o katastrofalnych skutkach?

Renata Davidson
 
Zarządzanie ciągłością działania (BCM) a zarządzanie ryzykiem (ERM)

 • ERM, BCM i pokrewne obszary oraz ich wzajemne zależności
 • Przegląd dostępnych metodyk i podstawowa terminologia
 • Program Zarządzania Ciągłością Działania – wprowadzenie
Zbieranie wymagań funkcjonalnych
 • Analiza wpływu zdarzenia na przedsiębiorstwo (Business Impact Analysis) – metodyka
 • Definiowanie listy krytycznych procesów biznesowych i wymagań funkcjonalnych
 • Analiza ryzyka przerwania procesów
Budowa Strategii Przetrwania firmy (Strategia BCM)
 • Najgorszy prawdopodobny scenariusz
 • Definiowanie strategii postępowania w sytuacji kryzysowej i poziomu akceptowalnego ryzyka (ryzyko szczątkowe)
 • Budowa Struktury Zarządzania Kryzysowego – podstawowe zasady
Budowa i utrzymanie Planu Ciągłości Działania
 • Struktura Planu (Incident Management Plan, Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan)
 • Budowa procedur – praktyczne wskazówki
 • Testowanie Planu – rodzaje testów, ich zakres, wskazówki dot. organizacji
 • Aktualizacja Planu i jego doskonalenie


Moduł VI
Inspiracje w zarządzaniu ryzykiem

Specjalizacje, rozwój, punkty odniesienia i podsumowania.

Wojciech Machowiak

Wyzwania przełomu XX i XXI wieku

 • Czynniki zewnętrzne
 • Globalizacja
 • Strategie biznesu
 • Nowe technologie
Ryzyka innowacji i nowych technologii
 • Znaczenie innowacji dla przewagi konkurencyjnej
 • Ryzyka w projektach innowacyjnych
 • Studium przypadku - Boeing 787 Dreamliner
 • Ryzyka nowych technologii
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw
 • Wrażliwość globalnych łańcuchów dostaw
 • Specyfika współczesnych łańcuchów dostaw
 • Elastyczne łańcuchy dostaw, „agile” i inne praktyki
 • Problemy zarządzania łańcuchami dostaw i ich ryzyka specyficzne
Standardy zarządzania ryzykiem
 • AS/NZ Standard 43.60
 • COSO II ERM Framework
 • AIRMIC/IRM/ALARM Risk Management Standard
 • ISO 31000 i inne standardy
Dokąd idziemy?
 • Zarządzanie ryzykiem w badaniach naukowych
 • Strategiczny potencjał zarządzania ryzykiem
 • Nierozwiązane kwestie zarządzania ryzykiem
Prezentacje uczestników i test końcowy

 
 

© Jacek Jamroż                                                                                                                                                                    [Kontakt]